Algemene voorwaarden Descore Development BV

1. Partijen en definities

1. Descore Development: gevestigd te Arnhem aan de Mercatorweg 65 J (6827 DB), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75166372, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2. Verdere gegevens van Descore Development:

Website: https://descoredevelopment.nl

Email: info@descoredevelopment.nl

Btw-identificatienummer: NL001918469B46

3. Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van aangeboden diensten van Descore Development.

4. Werkplaats: iedere door Descore Development ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst te betreden locatie waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijkheid draagt.

2. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle (toekomstige) aanbiedingen, overeenkomsten en andere verbintenisrechtelijke relaties tussen Descore Development en Opdrachtgever.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Derden die door Descore Development bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod en overeenkomst

1. Ieder aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is in zijn geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders schriftelijk door Descore Development is aangegeven.

2. De prijzen zoals vermeld in een aanbod zijn, tenzij anders vermeld, in Euro’s, exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.

3. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Descore Development.

4. Ieder aanbod kan slechts eenmaal worden aanvaard en geldt derhalve niet voor latere opdrachten, tenzij anders is bepaald.

5. Alle opgaven in de getoonde of verstrekte offertes, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, modellen of een andere vormen van aanbod van de door Descore Development te leveren diensten of werken en de daarbij te gebruiken materialen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Descore Development.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Descore Development niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Ieder aanbod komt zorgvuldig tot stand en is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien deze informatie onjuist blijkt te zijn, is Descore Development gerechtigd alle meerkosten, zoals materiaal-, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Ook indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de verantwoordelijkheden/werkzaamheden vergroot worden, is Descore Development gerechtigd om de opgegeven prijzen overeenkomstig te verhogen.

8. Meerwerk tot 25% van de totale som of een bepaalde post/activiteit/levering vereist geen voorafgaande goedkeuring van Opdrachtgever.

9. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Descore Development een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Descore Development, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.

10. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Descore Development ten behoeve van de opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom van Descore Development. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met bijvoorbeeld het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen en mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Descore Development gedaan verzoek op kosten van Opdrachtgever te worden geretourneerd.

4. Uitvoering door Descore Development

1. Descore Development zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten uit te voeren. Deze termijn is niet fataal, waardoor Opdrachtgever Descore Development altijd eerst in gebreke dient te worden gesteld, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie kan worden overgegaan.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, is Descore Development vrij de benadering van de opdracht en de voor de opdracht te gebruiken materialen, te bepalen, de benadering en/of de daarbij te gebruiken materialen kan ook nog tijdens de uitvoering van de overeenkomst worden aangepast.

3. Het staat Descore Development vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

4. Descore Development behartigt de belangen van Opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. Descore Development zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtgever erkent dat Descore Development bij de uitvoering van de overeenkomst een artistieke vrijheid heeft. Alle diensten van Descore Development worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst een uitdrukkelijk resultaat is toegezegd en het betreffende resultaat met voldoende bepaaldheid is omschreven.

5. Opdrachtgever erkent dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Wanneer vanwege aan Opdrachtgever toerekenbare omstandigheden de (uitvoering van) de opdracht wordt gewijzigd, brengt Descore Development de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van de Opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt Descore Development dit als een aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever in rekening. Descore Development mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij de Opdrachtgever in rekening brengen, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Descore Development zijn toe te rekenen. Deze laatste situatie leidt niet tot reductie van de hoofdsom(men).

5. Verbintenissen van Opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt Descore Development in de gelegenheid de opdracht te verrichten. Opdrachtgever verplicht zich de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde medewerking te verlenen. Hieronder wordt onder andere begrepen:

a) Ervoor zorgdragen dat Descore Development tijdig kan beschikken over de voor de opdracht benodigde goedkeuringen en de voor de opdracht te verschaffen gegevens;

b) Ervoor zorgdragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de opdracht van Descore Development behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt;

c) Het op een zodanige wijze inrichten van de Werkplaats dat Descore Development direct bij aankomst kan aanvangen met de uitvoering opdracht. Deze locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;

d) Descore Development dient te allen tijde het object waaraan of waarin het werk wordt verricht te kunnen betreden. Opdrachtgever dient derhalve tijdens de uitvoering van de opdracht aanwezig te zijn ofwel een toegangsmogelijkheid te verschaffen, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van een toegangsmogelijkheid tot de Werkplaats.

2. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (tijdig) worden vervuld of overtreden, dient Opdrachtgever Descore Development hieromtrent onverwijld te informeren. De hiermee gemoeide kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

3. Voorafgaand aan de uitvoering dient Opdrachtgever de afgesproken en benodigde zaken en informatie, waaronder eisen en voorschriften aan Descore Development te verschaffen. Descore Development zal deze naar zijn beste kunnen beoordelen en Opdrachtgever informeren over onjuistheden of problemen. Opdrachtgever blijft echter verantwoordelijk voor de verschafte gegevens en bescheiden, in geen geval kan onjuiste of onvolledige informatie van de zijde van Opdrachtgever leiden tot aansprakelijkheid aan de zijde van Descore Development.

4. Opdrachtgever draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:

a) Onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;

b) Gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;

c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

6. Betaling

1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.

2. Tenzij anders overeengekomen, dient Opdrachtgever de verschuldigde geldsom in zijn geheel binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur door middel van girale overboeking te voldoen.

3. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Descore Development is het Opdrachtgever niet toegestaan betalingen aan Descore Development op te schorten of te verrekenen.

4. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn van 14 dagen is Opdrachtgever terstond de wettelijke handelsrente alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 250,- exclusief btw.

7. Garantie en aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever is gehouden iedere levering en uitvoering, in fasen of anderszins, zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur na (op)levering te controleren. Wanneer de prestatie niet voldoet aan hetgeen overeengekomen en aldus sprake is van een gebrek, dient Opdrachtgever Descore Development daar binnen 5 dagen na levering over te informeren.

2. Indien het gebrek binnen de door Descore Development geboden garantie of onder de verantwoordelijkheid van Descore Development valt, zal Descore Development het geleverde kosteloos, voor zover naar redelijkheid mag worden verwacht, trachten te herstellen of te vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om de klacht effectief te verhelpen, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden. Het voorgaande geldt zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding.

3. Indien Opdrachtgever Descore Development te laat over het gebrek heeft geïnformeerd, Opdrachtgever de afronding van een fase heeft bevestigd, Opdrachtgever toestemming heeft gegeven voor de start van een volgende fase, Opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, Opdrachtgever de factuur heeft voldaan of een jaar is verstreken nadat is geleverd of het werk is opgeleverd vervalt ieder recht op een remedie als bedoeld in lid 2 of anderszins.

4. Het werk is opgeleverd, en daarmee goedgekeurd wanneer Descore Development aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat de opdracht is voltooid en Opdrachtgever het werk heeft aanvaard. De oplevering heeft eveneens plaatsgevonden indien:

a) 8 dagen zijn verstreken nadat Opdrachtgever de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden, maar deze ook niet heeft geweigerd;

b) Opdrachtgever het object waaraan of waarin de opdracht is verricht weer in gebruik heeft genomen, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het object dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, en Opdrachtgever niet binnen 5 dagen het resultaat heeft geweigerd;

c) De door Descore Development in verband met de opdracht verzonden factuur door Opdrachtgever is voldaan;

d) De oplevering heeft ten aanzien van een specifiek gebrek plaatsgevonden indien Opdrachtgever niet binnen 5 dagen na keuring aanspraak heeft gemaakt op herstel van het gebrek.

5. Indien Opdrachtgever tijdens de oplevering een gebrek constateert of het werk na de oplevering een gebrek vertoont dat tijdens de oplevering redelijkerwijs niet te constateren viel en aan Descore Development is toe te rekenen, dient Descore Development binnen een redelijke termijn in de gelegenheid te worden gesteld het gebrek te herstellen of de daaruit voortvloeiende schade te beperken. Binnen deze termijn heeft Opdrachtgever geen recht op enige remedie. De werkzaamheden en/of leveringen in verband met het herstel van een gebrek worden ook beheerst door deze algemene voorwaarden. Indien kosten van herstel van een gebrek naar verwachting de kosten van het werk waardoor de schade is ontstaan, overschrijden, is Descore Development gerechtigd om in plaats van herstel, de in verband met de gebrekkige goed of dienst ontvangen te restitueren tegen finale kwijting. Het voorgaande geldt zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding.

6. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van Opdrachtgever. Er kan geen beroep op de garantie worden gedaan indien het gebrek is te wijten aan slecht onderhoud van het geleverde of exceptionele omstandigheden.

7. Opdrachtgever verliest het recht om zich te beroepen op een gebrek in het opgeleverde indien het niet binnen 2 maanden nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, aan Descore Development heeft gemeld. Op Opdrachtgever rust vanaf het moment van kennisname van een gebrek een schadebeperkingsplicht.

8. Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis, waaronder ook een nalaten begrepen wordt, voordoet dat tot aansprakelijkheid van Descore Development leidt, dan zal die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Descore Development gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, of als de verzekeraar van Descore Development niet tot uitkering zou overgaan, tot de hoogte van 50% van het eind-factuurbedrag.

9. Indien Opdrachtgever voor enig aan de overeenkomst verbonden risico is verzekerd, is hij gehouden hierop een beroep te doen en Descore Development te vrijwaren tot het bedrag van het eventuele eigen risico.

10. Behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid is iedere aansprakelijkheid van Descore Development beperkt tot het herstellen van voorzienbare schade die Opdrachtgever heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies of beschadiging van zaken, verlies van contracten, supplementaire kosten.

11. Opdrachtgever vrijwaart Descore Development voor alle aanspraken van derden terzake van de door Descore Development verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden, ongeacht de aard, oorzaak of het moment van intreden van de schade.

8. Overmacht en tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

1. Art. 7:408 en 7:764 BW zijn van de overeenkomst uitgesloten. Indien de Opdrachtgever tussentijds de overeenkomst wenst te beëindigen, is alsnog het gehele honorarium verschuldigd.

2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Descore Development geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport, epidemieën, pandemieën en overheidsmaatregelen.

3. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Descore Development opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of zich andere omstandigheden voordoen waardoor het voor Descore Development onevenredig bezwarend is om aan zijn verplichtingen te voldoen, is Descore Development bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Opdrachtgever en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Descore Development bij het intreden van overmacht al deels aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

5. Indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot een schuldsaneringstraject, dan wel indien ten laste van hem door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit beslag binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven, is Descore Development gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk te schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen.

6. Wanneer Opdrachtgever in gebreke is bij de nakoming van een verplichting heeft Descore Development het recht om de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen.

7. Voorzieningen, die Descore Development ten gevolge van een schorsing moet treffen, worden als meerwerk aan Opdrachtgever doorbelast. Schade die Descore Development ten gevolge van de schorsing lijdt, dient door Opdrachtgever te worden vergoed. Schade aan het werk gedurende de schorsing komt voor rekening van Opdrachtgever. In het geval van een schorsing is Descore Development gerechtigd direct een evenredig deel van het reeds verrichte werk te factureren.

8. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is Descore Development bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval is Descore Development gerechtigd om de reeds door Descore Development ter uitvoering van de werkzaamheden gemaakte kosten alsmede 20% van het positief contractsbelang aan Opdrachtgever te factureren.

9. Duurovereenkomsten, zoals abonnementen, die eindigen door verloop van tijd, kunnen door de Opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd en eindigen derhalve slechts door verloop van de overeengekomen looptijd, zoals aangegeven in het hoofdcontract. Indien daarin niets is bepaald, geldt een looptijd van één jaar. De duurovereenkomsten worden telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur. Opzegging van een duurovereenkomst geschiedt schriftelijk tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

9. Intellectueel eigendomsrechten

1. Descore Development behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving.

2. De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website van Descore Development zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Descore Development of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet commercieel worden gebruikt.

3. Het is Descore Development toegestaan om afbeeldingen van het (gerealiseerde) geleverde c.q. de werkzaamheden te gebruiken voor promotiedoeleinden.

10. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

1. Descore Development is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Descore Development.

2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.

3. De rechtbank in het arrondissement waarin Descore Development haar hoofdvestiging heeft, is exclusief bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.